Cele fundacji Teraz Człowiek, pod którą działa inicjatywa NIEWYPALSIĘ:

 1. ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego 
 2.  budowanie świadomości problemu wypalenia zawodowego za pomocą dostępnych środków przekazu 
 3.  wspieranie osób dotkniętych wypaleniem zawodowym lub zainteresowanych profilaktyką 
 4.  dzielenie się najlepszą dostępną wiedzą z całego świata na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego 
 5.  prowadzenie i publikacja badań nad wypaleniem zawodowym 
 6.  edukacja prozdrowotna w szczególności w zakresie tworzenia środowiska pracy wspierającego zdrowie psychiczne 
 7.  promocja dobrych praktyk dla biznesu w zakresie pomocy osobom z wypaleniem zawodowym 
 8.  stworzenie i upowszechnienie testów do badania wypalenia zawodowego jako narzędzia diagnostycznego w leczeniu                                     

Fundacja Teraz Człowiek realizuje cele poprzez:

a.  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji 
b. współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju i za granicą 
c.  udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach i podróżach studyjnych o tematyce związanej z ochroną zdrowia i polityką społeczną 
d.  publikację materiałów, narzędzi diagnostyki i profilaktyki online i offline 
e.  organizację spotkań i warsztatów 
f.  prowadzenie badań rynkowych 
g.  prowadzenie kampanii przy użyciu ogólnodostępnych kanałów przekazu 
h.  propagowanie praktyk zapobiegających wypaleniu zawodowemu 
i.  wsparcie firm w zakresie tworzenia zdrowego środowiska pracy 
j.  prowadzenie programów edukacyjnych poruszających problem wypalenia zawodowego 
k.  aktywizację środowiska terapeutów, psychologów i psychiatrów w podjęciu wspólnych działań na rzecz profilaktyki i leczenia wypalenia zawodowego 
l. zaaplikowanie nowoczesnych technologii w zakresie profilaktyki i leczenia przyczyn i skutków wypalenia zawodowego                                     

PRZECZYTAJ CAŁY STATUT FUNDACJI


 Rozdział I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
 1. Fundacja Teraz Człowiek, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została ustanowiona przez Zuzannę Potocką, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalena Dybciak w kancelarii notarialnej Karolina Kuźniar Notariusz, Marcin Solanowski Notariusz Spółka Cywilna, w Warszawie, 01-949, ul. Jana Kasprowicza 68/85, w dniu 3 listopada 2022 roku, Repertorium A numer 10799/2022. 

 §2 Siedzibą Fundacji jest Nowy Dwór Mazowiecki. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, filie, a także tworzyć i przystępować w granicach obowiązującego prawa do innych organizacji. 

 §3 Fundacja posiada osobowość prawną. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny i polityki społecznej. §4 Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.       

Rozdział II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§5 

 Celem fundacji jest profilaktyka społeczna, ochrona i promocja zdrowia na rzecz społeczeństwa polskiego, szczególnie w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia wypalenia zawodowego. 

 Fundacja realizuje następujące cele statutowe: 

a.  ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego 
b.  budowanie świadomości problemu wypalenia zawodowego za pomocą dostępnych środków przekazu 
c.  wspieranie osób dotkniętych wypaleniem zawodowym lub zainteresowanych profilaktyką 
d.  dzielenie się najlepszą dostępną wiedzą z całego świata na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego 
e. prowadzenie i publikacja badań nad wypaleniem zawodowym 
f.  edukacja prozdrowotna w szczególności w zakresie tworzenia środowiska pracy wspierającego zdrowie psychiczne 
g.  promocja dobrych praktyk dla biznesu w zakresie pomocy osobom z wypaleniem zawodowym 
h.  stworzenie i upowszechnienie testów do badania wypalenia zawodowego jako narzędzia diagnostycznego w leczeniu              


b

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 a. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji 
 b. współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju i za granicą 
 c. udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach i podróżach studyjnych o tematyce związanej z ochroną zdrowia i polityką społeczną
d. publikację materiałów, narzędzi diagnostyki i profilaktyki online i offline 
e. organizację spotkań i warsztatów prowadzenie badań rynkowych prowadzenie kampanii przy użyciu ogólnodostępnych kanałów przekazu propagowanie praktyk zapobiegających wypaleniu zawodowemu 
f. wsparcie firm w zakresie tworzenia zdrowego środowiska pracy 
g. prowadzenie programów edukacyjnych poruszających problem wypalenia zawodowego 
h. aktywizację środowiska terapeutów, psychologów i psychiatrów w podjęciu wspólnych działań na rzecz profilaktyki i leczenia wypalenia zawodowego 
i. zaaplikowanie nowoczesnych technologii w zakresie profilaktyki i leczenia przyczyn i skutków wypalenia zawodowego 


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§7 
 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na działalność gospodarczą Fundacji, Fundator przeznacza kwotę 1000 (tysiąc) złotych. 


 §8 
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,                      
 b. dotacji i subwencji od osób prawnych, 
c. zbiórek publicznych i loterii,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych, 
 f. dochodów z działalności gospodarczej 

 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.        


Rozdział IV. WŁADZE FUNDACJI 

§9 
Organami Fundacji są: 
a.  Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”
b. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”
c. Rada Programowa (organ fakultatywny), zwana dalej „Radą Programową”.         


Fundatorka
§ 10 

 1.  Fundatorka po założeniu fundacji może włączyć się w jej działania, np. wejść w skład zarządu. 
 2.  Fundatorka powołuje i odwołuje członków Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia składanego Fundacji. 
 3.  Fundatorka powołuje członków pierwszego składu Rady Fundacji. Członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją również Fundatorka. 
 4.  Fundatorka odwołuje członków Rady w drodze pisemnego oświadczenia składanego Fundacji.      
 
§ 11 

 1. Fundator samodzielnie lub na wniosek Rady Fundacji może powołać Radę Programową, która nie wchodzi w skład władz Fundacji. Rada Programowa składa się z 2 do 6 członków i pełni jedynie funkcje opiniodawcze i doradcze.
2. Członkowie Rady Programowej powoływani są przez Fundatora bezterminowo. 
 3. Rada Programowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę Rady Programowej.
4. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Fundator lub Przewodniczący Rady Programowej. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej. 
 5. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: 
 
a. udzielanie wskazówek, porad i sugestii Zarządowi i Fundatorowi w sprawach przedłożonych Radzie;
b. przedstawianie Zarządowi, Fundatorowi lub Radzie Fundacji opinii, inicjatyw, propozycji, we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji; 
 c. poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Fundacji. 

6.  Członek Rady Programowej może być odwołany w każdym czasie. 
7. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek: 

a. odwołania przez Fundatora
b. odwołania przez Radę Fundacji;
c. uchwała Rady Fundacji o odwołaniu członka Rady Programowej powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów przez wszystkich członków Rady Fundacji; 
d. złożenia pisemnej rezygnacji na adres Fundacji.                      

Zarząd Fundacji 

§ 12 

1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.
2. Fundatorka pełni rolę Prezesa Zarządu.
3. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
 a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji lub Fundatora
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Fundatorkę
5. Sposób reprezentacji: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje fundację samodzielnie, a w przypadku Zarządu wielosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.     


§ 13 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2. Do kompetencji Zarządu należy: 
 a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
 f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
g. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
h. zaciąganie zobowiązań majątkowych 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

§ 14 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
2. W posiedzeniach zarządu mogą brać udział także eksperci i inni zaproszeni goście. 3. Protokoły z posiedzeń zarządu w formie elektronicznej muszą być przechowywane do końca istnienia organizacji. Należy zapewnić im warunki chroniące przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych. 

 § 15 
 
1. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw, należących do zadań Fundacji; może również powołać Biuro Fundacji w celu prowadzenia działalności administracyjnej, informacyjnej czy też koordynacji programów realizowanych lub zleconych przez Fundację. 
2.  Zakres działania Biura Fundacji, jednostek Fundacji, a także uprawnienia i obowiązki osób na stanowiskach kierowniczych, w tym Dyrektora Biura, określa regulamin organizacyjny Fundacji ustalony uchwałą Zarządu Fundacji.
3. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
4.  Zarząd Fundacji może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Fundacji. 5. Dyrektor zobowiązany jest do składania Zarządowi okresowych sprawozdań z działalności Biura, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, jak również na każde żądanie Zarządu Fundacji. 

 § 16 

1. Do obowiązków Zarządu Fundacji należy składanie do organu nadzoru zewnętrznego (czyli odpowiedniego ministra) corocznych sprawozdań z działalności organizacji oraz publiczne ich udostępnianie.
2. Sprawozdanie musi zawierać informacje dotyczące działań podjętych przez organizację w ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnych z celami zapisanymi w statucie. Powinno być przygotowane na podstawie zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 
3.  Zarząd sporządza dodatkowo roczne sprawozdanie z własnej pracy i przedstawia go Radzie Fundacji w celu zatwierdzenia. 


Rada Fundacji 

§ 17 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 
3. Członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do składania wniosków do Fundatorki o powołanie nowych członków do składu Rady Fundacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu oraz §10, pkt.4. 
d. śmierci członka. 
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. 

§ 18 
 Do zadań Rady Fundacji należy: 
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. aktywne wspieranie rozwoju Fundacji,
c. nawiązywanie współpracy przyczyniających się do realizacji celów statutowych
d. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w tym kontrola stanu majątkowego Fundacji,
e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
f. zgłaszanie wniosków o zmianę Statutu Fundacji do Fundatora,
g. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych. 

 § 19 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku (online lub offline). zgłoszony w formie dokumentowej. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
4.  Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków. 
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 
6.  Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. 
7.  Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub członek Rady Fundacji przez niego wskazany. 
8.  Z każdego swojego posiedzenia powinien sporządzać protokół, natomiast decyzje w formie uchwał muszą zostać przez wszystkich zatwierdzone. Dokumenty te, podobnie jak w przypadku dokumentacji spotkań zarządu, powinny być odpowiednio przechowywane. 

 Rozdział V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 20 
 1. Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 
 85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
 85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację 
93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 
 93.29.B
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna 
 86.90.E
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 87.20.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów 

 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność. 
 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesje, licencje lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa. 

 Rozdział VI. ZMIANA STATUTU 

§ 21 

 Zmiana statutu Fundacji wymaga oświadczenia Fundatora w formie dokumentowej. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji, ale nie może być sprzeczna z celami określonym w akcie założycielskim. 

Rozdział VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 22 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator. 

§ 23 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2.  O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny i polityki społecznej 
3.  Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.                 
Szukaj