Lista rekomendowanych testów na wypalenie zawodowe

Do tej pory opracowano liczne testy służące wstępnej diagnostyce wypalenia zawodowego, a w sieci odnaleźć można liczne testy do szybkiego wypełnienia na stronach o tematyce zdrowia psychicznego. Pamiętajcie jednak, że wyniki testu zawsze powinny być poparte diagnozą specjalisty, inaczej pozostawiają Was jedynie w sferze domysłów i uruchomią machinę domysłów.
Najbardziej rzetelne badanie na wypalenie zawodowe to test MBI i MBI AWS opracowany przez Christinę Maslach. Podajemy Wam poniżej listę rekomendowanych przez Fundację testów na wypalenie zawodowe, które są dobrze opracowane merytorycznie.

MBI: Maslach Burnout Inventory

Kwestionariusz MBI bada zakres trzech aspektów:

  • wyczerpanie emocjonalne (m.in. poczucie przygniecenia, bezradności, zniechęcenie do pracy, pesymizm, brak zainteresowania pracą, drażliwość, napięcie psychofizyczne)
  • depersonalizacja (cyniczne nastawienie do innych ludzi, brak współczucia, emocjonalne dystansowanie się wobec innych, reagowanie na ludzi w sposób zdehumanizowany, bezduszny, jednoznacznie negatywny)
  • spadek efektywności i obniżone poczucie osobistych dokonań (przeświadczenie o braku kompetencji, niska wiara we własne możliwości)

Koszt badania dla zawodów ogólnych to 20 USD. Warto jednak zrobić je w pakiecie z badaniem AWS, tzw. Maslach Burnout Toolkit.Wówczas dwa testy są w cenie 25 USD. Zwróćcie uwagę na wybór spośród produktów testu z odpowiedniej grupy zawodów korespondującej z Waszym oraz wybór produktu "Report About Me".


Lekarze i pracownicy publicznej służby zdrowia (szpitale, przychodnie)

Pracownicy opieki społecznej, w tym pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, pracownicy opieki społecznej, terapeuci, policjanci,  kler, służba więzienna

Nauczyciele, pracownicy administracji i wolontariusze w sektorze edukacyjnym.AWS: Areas of Worklife Survey


Badanie AWS rozpatruje 6 obszarów:

Ilość pracy - brak balansu pomiędzy ilością pracy do wykonania a ilością ludzi ich wykonującą 
Kontrola - poczucie autonomii, wyboru, sposób pracy 
Uznanie - pozytywna reakcja na zadania, które wykonaliśmy, docenienie, uznanie naszych wyników pracy i wysiłku 
Społeczność - relacje z ludźmi - osoby, z którymi pracujemy na co dzień i jakość relacji z nimi 
Sprawiedliwość - zasady traktowania ludzi, sprawiedliwe traktowanie pracowników 
Wartości - poczucie spójności w zakresie wyznawanych wartości, poczucie sensu, wkładu, etyczności.

Koszt badania to 20USD. Warto jednak zrobić je w pakiecie z MBI, tzw. Maslach Burnout Toolkit.Wówczas dwa testy są w cenie 25USD. 

Samo badanie AWS znajdziecie tutaj

MBI Toolkit: połączenie MBI i AWS

Testy różnią się od siebie w zależności od profesji osoby badanej, więc pamiętaj o wyborze właściwym dla siebie:


Lekarze i pracownicy publicznej służby zdrowia (szpitale, przychodnie)

Opieka społeczna
Pracownicy opieki społecznej, w tym pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, pracownicy opieki społecznej, terapeuci, policjanci,  kler, służba więzienna
Nauczyciele, pracownicy administracji i wolontariusze w sektorze edukacyjnym

OLBI: Oldenburg Burnout Inventory

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat badacze holenderscy – Evangelia Demerouti i jej zespół – zaproponowali nowe podejście do zjawiska wypalenia zawodowego w  ramach modelu "Wymagania w pracy – Zasoby".  Przyjmują w nim, że każdy zawód niesie specyficzne czynniki ryzyka, które w przypadku niewystarczających zasobów mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Niezależnie od rodzaju wykonywanego zawodu wypalenie zawodowe rozwija się więc jako efekt nadmiernych wymagań w  pracy, które nie są modyfikowane własną aktywnością zaradczą. W takim rozumieniu wypalenie składa się z 2 komponentów – wyczerpania i braku zaangażowania w pracy. 

W  odróżnieniu od klasycznego ujęcia wyczerpania kładą nacisk nie tylko na jego emocjonalny, ale także na fizyczny i poznawczy aspekt. Traktują je jako rezultat utrzymującego się, chronicznego napięcia spowodowanego fizycznymi, emocjonalnymi i  poznawczymi wymaganiami pracy. Zamiast pojęcia depersonalizacji Demerouti wprowadziła termin ‘zdystansowanie wobec pracy’, który rozumie jako postawę wycofującą wobec klientów, współpracowników, treści pracy i całego kontekstu związanego z pracą, np. obowiązków zawodowych, wartości pracowniczych i  kultury organizacyjnej. 
Ponadto zdystansowanie wobec pracy obejmuje również relacje między pracownikami a  wykonywaną pracą, z  uwzględnieniem identyfikowania się z  nią oraz zamiarem pozostania w zawodzie. ‘Zdystansowanie wobec pracy’ jest terminem bliskim terminowi ‘cynizm’ z podejścia Christiny Maslach, jednak bardziej dotyczy braku zainteresowania pracą i postrzegania jej jako mało znaczącej. Można więc przyjąć, że brak zaangażowania zawiera w  pewnym stopniu także 3. składnik wypalenia zawodowego wymieniany przez Maslach  – niskie poczucie dokonań osobistych.

Oldenburski Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego składa się z 16 pytań w dwóch kategoriach: wyczerpanie i  zdystansowanie wobec pracy. 
Odpowiedzi zaznacza się na 4-stopniowej skali, w której 1 oznacza „zgadzam się”, a 4 oznacza „nie zgadzam się”.
Szukaj